جستجو...

مجموعه فنی مهندسی شیمی ایرانیان متعهد میگردد چنانچه مشتریان گرامی پس از خرید و ارسال فیلم آموزشی ، مطابق بادستور العمل، اقدام نموده و از مراحل صفر تا صد کار فیلم تهیه کنند، درصورت عدم تطابق با عملکرد محصول و عدم رضایت، محصول عودت و وجه مسترد میگردد